HISTORIA PARAFII

Nutka wspomnień

2 X 1971r. /sob. g. 20.15/ – pożar kościoła filialnego w Czerwonaku po 25 latach jego istnienia (poświęconego 25.XII1946r. przez Ks. Zbigniewa Spachacza z upo­ważnienia Kurii Biskupiej).

25 VIII 1974r. /niedz./– poświęcenie i wmurowa­nie kamienia węgielnego w budujący się kościół w Czerwonaku. Ks. Abp. Metropolita Poznański Antoni Baraniak przy udziale duchowieństwa i wiernych poświęcił kamień węgielny przywie­ziony z Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu i wmurował go razem z aktem erekcyjnym. Oto jego brzmienie:

W imię Boga w Trójcy św. Jedynego w dniu 25 sierpnia 1974r. J E Ks.Arcybiskup Metro­polita Poznański dr Antoni Baraniak kładzie kamień węgielny przywieziony z Bazy­liki Archikatedralnej w Poznaniu, z jej tysiąc letnich fundamentów pod nowy kościół ku czci Niepokalanego Serca Maryi w Czerwonaku, w parafii Kicin. Nowy kościół muro­wany, muruje się w miejsce dawnego drewnianego w 1946 r. wzniesionego na tym miej­scu, a spalonego wskutek spięcia elektrycznego w dniu 2.X.1971r. w 25 – letnią rocznicę jego powstania.

Uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego odbywa się w 12 roku pontyfikatu papieża Pawła VI, gdy w Polsce prymasem gnieźnieńskim i warszaw­skim jest Ks. Kard. Stefan Wyszyński, Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim Ks. Dr Antoni Baraniak, proboszczem parafii Ks. Zbigniew Spachacz przy współudziale kapła­nów i gor­liwych w budowie ze środków społecznych parafian czerwonackich. Projektan­tem no­wego kościoła jest inż. mgr Aleksander Holas z Poznania, wykonawcą zaś robót Spół­dzielnia Państwowa Usług Wielobranżowych w Obornikach Wlkp. z inż. budowni­czym Bolesławem Stawniakiem.

Oby nasz Kościół budowany pod troskliwym patronatem Arcybiskupa Poznań­skiego Ks .Antoniego Baraniaka, stał się pomnikiem drugiego tysiąclecia Polski Chrze­ścijańskiej.

Niech młode pokolenie przyjmie ten nowy Dom Boży i w nim czerpie dla siebie, swoich rodzin i Ojczyzny łaski Bożej, aby za przyczyną Matki Najświętszej stawało się Królestwo Boże w Polsce i na całym świecie.

1974 – 75r. – budowa probostwa w Czerwonaku.

8 IV 1976r.
– Ks. Abp Antoni Baraniak przyjechał zobaczyć postęp budowy ko­ścioła ofiarowując jednocześnie na ten cel większą sumę pieniędzy.

4 VI 1977 r. – nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Czerwo­naku. W uroczystej Mszy św. brał udział Bp Tadeusz Etter w asyście ks. dziekana Cieciory i ks. Spachacza.

18 VIII 1977 r.
– pogrzeb śp. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w którym uczestni­czyli Ks. Prymas Stefan Wyszyński, Ks. Bp Karol Wojtyła Metropolita Krakow­ski oraz 50 biskupów.

23 IX 1978r. – nowy arcypasterz Archidiecezji Poznańskiej Ks. Bp Dr Jerzy Stroba.

24 grudzień 1978 r.

 

Nowa Parafia

 

24 XII 1978 r. – uroczyste poświęcenie kościoła pod wezwaniem Niepo­kalanego Serca Maryi Panny w Czerwonaku przez J E Ks. Abp. Jerzego Strobę.

W dniu uroczystego poświęcenia nowego kościoła w Czerwonaku J E Ks. Abp Jerzy Stroba ogłosił dekret o utworzeniu z dniem 24 grudnia 1978 roku parafii samodzielnej pod wezwaniem Niepokala­nego Serca NMP w Czerwonaku.

Do nowej parafii należy Czerwonak, oraz część miejscowości Koziegłowy / tj. ul. Gdyńska i ul. Topolowa /.

Parafia w Czerwonaku korzystać będzie z cmentarza grzebalnego w Kicinie, a należy do poznańskiego dekanatu pod wezwaniem Ducha Świętego.

DEKRET NOMINACYJNY PROBOSZCZA

Z dniem 24 grudnia 1978 r. J E Ks. Abp Jerzy Stroba, Metropolita Poznań­ski zamianował proboszczem nowoutworzonej parafii Czerwonak

Ks. Kanonika Zbigniewa Spachacza – proboszcza Kicina.

 

1979 rok

 

1 V – z dniem 1 maja 1979r. zamieszkał Proboszcz Zbigniew Spachacz w Czerwonaku opuszczając parafię Kicin.

Władza duchowna zamianowała wikariuszem parafii Czerwonaka Ks. Zbigniewa Szyka, przenosząc dotychczasowego pomocnika Ks. Prob. Spachacza Ks. Karola Biniasia do Poznania do parafii św. Marcina.

9 XII
– J E Ks. Biskup Marian Przykucki, Sufragan Poznański odprawił Mszę św. za zmarłych Parafian, oraz poświęcił Krzyż z rzeźbą Chrystusa wykonaną przez plastyka poznańskiego p. Eugeniusza Olechowskiego i obraz ścienny malowany przez plastyka malarza p. Bronisława Mytycha z Poznania.

 

1980 rok

 


5 VI – po raz pierwszy w nowo utworzonej parafii wyruszyła procesja Bożego Ciała. Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie błogosławił parafian z czterech ołtarzy ustawionych na ulicach: Kościelnej, Źródlanej, i Świerkowej.

 

1981 rok

DEKRET NOMINACYJNY PROBOSZCZA

Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Jerzy Stroba zamianował dnia 14 kwietnia 1981 roku proboszczem osieroconej parafii Czerwonak
Ks. Kazimierza Sierpowskiego
byłego proboszcza z parafii Gołębin Stary.

Ważniejsze wydarzenia tego roku:

9 III 1981 r. – Ks. Kan. Zbigniew Spachacz zakończył swoją ziemską wędrówkę.

Odszedł od nas po 49 latach gorliwej i rzetelnej pracy kapłańskiej pro­boszcz naszej parafii ksiądz kanonik Zbigniew Spachacz.

Dawał przez całe swoje życie świadectwo o Chrystusie głosząc słowem i przykładem Jego Ewangelię. Już przed II wojną światową służył sprawie Bożej, gdy jako kapelan więzienny niósł pociechę duszpasterską nieszczęsnym skaza­nym.

W czasie wojny wypadało wkroczyć na drogę cierpienia i doświadczeń Pańskich przechodząc przez piekło obozów koncentracyjnych w postaci godnej uznania ucznia Chrystusowego. Po wojnie jako kapelan zahartowany zabrał się ks. kanonik do pracy duszpasterskiej i z zapałem, poświęceniem w parafii Kicin. Otoczył szczególną opieką rozrastające się osiedle Czerwonak, wznosząc tam wśród licznych trudności drewniany Dom Boży. Ks. kanonik sprawował od kilku lat obowiązki dziekana dekanatu goślińskiego.

Po spaleniu 2 XII 1971 r. kościoła w Czerwonaku Ks. Proboszcz Spa­chacz z pomocą parafian przystąpił niezwłocznie do budowy nowego murowa­nego kościoła. Dzięki ofiarności parafian i pomocy Bożej budowa jest już na ukończeniu.

Ks. Kanonik cieszył się szacunkiem, uznaniem u kapłanów i wiernych.

Dowodem pamięci i uznania Kościoła dla Wiernego Sługi była ostatnia droga ks. proboszcza, która była wielką manifestacją wiary i miłości. Mszy św. przewodni­czył jego Eminencja Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba.

Doczesne szczątki Księdza Zbigniewa Spachacza – proboszcza parafii Czerwonak, spoczęły na cmentarzu w Kicinie.

+ NIECH ODPOCZYWA W POKOJU +

12 VI – Msza św. prymicyjna ks. Piotra Pieca pochodzącego z Czerwonaka

15 VI – Ks. Wikariusz Zbigniew Szyk opuszcza parafię

12 VI
–  Ks. Włodzimierz Lisek wikariuszem parafii Czerwonak
lipiec – zalewanie stropu na I piętrze budynku katechetycznego
wrzesień – założenie chodnika wokół kościoła

3 – 4 X
– wizytacja kanoniczna Jego Eminencji Ks. Arcybiskupa J. Stroby
13 XII – wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
grudzień – założenie marmurowej posadzki w kościele

 

1982 rok

 
styczeń – ułożenie w prezbiterium ozdobnego parkietu, wstawienie w kruchcie kościoła wahadłowych i przeszklonych drzwi

30 V – Jubileusz 25 lecia kapłaństwa Ks. Kazimierza Sierpowskiego
czerwiec – zawieszenie nowych lamp w kościele

sierpień
– nowy dębowy ołtarz wraz z ambonką i stoliczkiem do darów

 

 

1983 rok
Niedziela Palmowa
– otwarcie Biblioteki Parafialnej / bibliotekarzem p. E. Jakubowski/

maj – ogrodzenie terenu przykościelnego, uporządkowanie skarpy przed kościołem, posadzenie krzewów

czerwiec –
na dachu plebani zainstalowano głośniki z nagraniem magnetofonowym bicia dzwonów

październik –
roczną praktykę diakońską odbywa Ks. Diakon Ireneusz Dosz

 

1984 rok 

27 IV – Ks. Włodzimierz Lisek opuszcza parafię

maj – malowanie kościoła, remont ławek, ustawienie dla dzieci nowych ławek, w środku nawy i pod ścianami kościoła

październik – roczną praktykę diakońską odbywa Ks. Diakon Jaro Olejniczak

 

1985 rok
marzec – nowe stacje Drogi Krzyżowej z brązu na oknach kościoła

czerwiec – od 8 rozpoczęły się w parafii Misje, nauki misyjne głoszą O.O. Re­demptoryści z Tuchowa koło Tarnowa

15 VI – Odpust Matki Boskiej Niepokalanego Serca i konsekracja kościoła. Na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 J. E. Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba konsekruje kościół i udziela Sakramentu Bierzmowania.

październik –
praktykę diakońską rozpoczął Ks. Diakon Wojciech Szymczak

1986 rok

12 II /Popielec/ – rekolekcje parafialne prowadzone przez Ojców Oblatów

16 II / I Niedziela Wielkiego Postu/ – wizytacja duszpasterska Ks. Bp. Zdzi­sława Fortuniaka. W czasie wizytacji Ks. Biskup udzielił Sakramentu Bierzmo­wania młodzieży z klas VII.

czerwiec – od 1 do 5 odbyła się w naszym kościele renowacja Misji, którą prze­prowadzili Ojcowie Redemptoryści z Tuchowa

czerwiec – zakończył praktykę diakońską Ks. Diakon Wojciech Szymczak

l VII – rozpoczął swoją pracę duszpasterską w naszej parafii Ks. Neoprezbiter Eugeniusz Kiszka

sierpień – dwoma autokarami wyrusza pielgrzymka do Lichenia

wrzesień – pielgrzymka do Piekar Śląskich, Oświęcimia, Wadowic i Kalwarii

1987 rok

kwiecień – wykonany został nowy konfesjonał

10 V – gościmy w naszym kościele O. Franciszka Ślęczkę Misjonarza pracują­cego w Afryce (w Kisangani w Zairze).

27 VI – uroczystości odpustowe, sumę odprawił Ks. Prałat Dr Jan Pytel, po Mszy św. przeniesiono uroczyście figurę Matki Bożej do nowo powstałej Groty, której poświęcenia dokonał tegoroczny sumista w obecności zaproszonych na Odpust kapłanów

1988 rok

 W tym roku rozpoczyna nawiedzanie domów naszych parafian Obraz Matki Bo­żej.

11 VI –
Odpust parafialny – Ks. Dr Henryk Ostach z Kamiennej koło Krynicy, przewodniczący Związku Pszczelarzy Polskich, spotkanie po Mszy św. z pszcze­larzami naszej Gminy.

czerwiec – dobiegł końca dwuletni okres pracy duszpasterskiej Ks. Eugeniusza Kiszki.

1 VI – do parafii przychodzi Ks. mgr Maksymilian Kamza

lipiec – rozbudowa Domu Katechetycznego (przybudówka łącząca Dom Katechetyczny z Plebanią)

październik – studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu rozpoczął Paweł Smuszkiewicz, syn naszej parafii.

1989 rok

 marzec – gościmy w naszej parafii Ks. Bogusza, Misjonarza pracującego w Kamerunie

10 III – wielkopostna noc czuwania, modły o Boży pokój, o godz. 24.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Jana Pieczonka, proboszcza parafii Wierzenica.

11 XI – Święto Niepodległości, po długiej przerwie święto państwowe.

 

1990 rok

kwiecień – od Świąt Wielkanocy rozpoczęliśmy wydawanie naszej gazetki parafialnej pt. „Nasza Winnica” – będzie ukazywać się co dwa tygodnie, duże zasługi w jej redagowaniu ma obecny wikariusz Maksymilian Kamza.

3 V – od godz. 20.00 nocne czuwanie i modlitwy w intencji naszej Ojczyzny oraz pomordowanych w obozach koncentracyjnych tak hitlerowskich jak i stalinowskich, zwłaszcza za ostatnio ujawnionych ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, a także za oficerów i żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych w okresie powojennym.
23 VI – Odpust parafialny – Sumę odpustową i kazanie wygłosił Ks. prof. dr Michał Tschuschks, kanonik katedralny.
1 IX – nauka religii wraca do szkół
 
1991 rok

styczeń – petycję popierającą ustawę o prawnej ochronie dziecka poczętego w naszym kościele podpisało 350 osób

marzec – wykończone zostały schody na skarpie przed kościołem

czerwiec – Parafialny Kongres Eucharystyczny, nauki głosił O.Błażej, francisz­kanin, Msze św., również w plenerze: na Zdrojach, Placu Zielonym i przy figurze Serca Pana Jezusa na ul. Źródlanej /liczny udział parafian/

czerwiec – sumę odpustową i kazanie wygłosił Ks. Jarosław Andrzejewski, pro­boszcz z Owińsk

26 VI –
Ks. Bp. Zdzisław Fortuniak udzielił Sakramentu Bierzmowania najstar­szym rocznikom naszej młodzieży

wrzesień – minęła druga, pięcioletnia kadencja dotychczasowej Rady parafialnej, na jej miejsce powstała Rada Duszpasterska, która składa się z pięciu sekcji: go­spodarczej, charytatywnej, maryjnej, liturgicznej i młodzieżowej. Sekcja gospo­darcza przystąpiła do odnawiania ławek w kościele, zainstalowano 9 lamp parko­wych wokół kościoła i w drodze na plebanię. Grupa czcicieli Niepokalanego Serca NMP rozpoczęła organizowanie spotkań z małżonkami obchodzącymi swoje jubileusze

1992 rok

marzec – Droga Krzyżowa w każdy czwartek poza kościołem, kolejno: na Zdro­jach, ul. Źródlaną, na Placu Zielonym, i na os. 40 Lecia z udziałem licznej mło­dzieży i starszych
11 IV – pielgrzymka autokarowa do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pań­skiej
maj – nabożeństwa majowe w czwartki w terenie, w tych samych miejscach co Doga Krzyżowa cieszą się dużym zainteresowaniem wiernych
maj – renowacja oświetlenia z jarzeniowego na halogenowe, a także renowacja nagłośnienia, odmalowano wnętrze kościoła, naprawiono dach i założono opie­rzenie tam, gdzie go jeszcze nie było
czerwiec – procesja Bożego Ciała prowadziła ulicami: Kościelną, Gdyńską, Zie­loną, Poprzeczną i Koscielną.
czerwiec – w oktawie Bożego Ciała od niedzieli do soboty rekolekcje parafialne, które prowadził rekolekcjonista z Kongregacji OO Filipinów Ks. Lucjan Pańkow­ski, zakończone odpustem parafialnym. Sumę odpustową odprawił Ks. Leonard Szamański, były proboszcz i dziekan w Wolsztynie.
lipiec – gościmy w naszej parafii dzieci z Białorusi
 
1993 rok
6 I – spotkanie opłatkowe grup i zespołów działających na terenie naszej parafii
22 III –
100 pytań do…, gościem spotkania był Ks. Bp. Zdzisław Fortuniak z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich, organizatorem spotkania była redakcja „Naszej Winnicy”, niespodzianką tego spotkania zarówno dla zacnego Gościa, jak i uczestników, było przybycie na nie Rodziców Ks. Biskupa, które zainspiro­wali organizatorzy.

kwiecień – Poradnia Wychowawczo Zawodowa Pń-Chartowo złożyła podzięko­wanie ks. Prob. Kazimierzowi Sierpowskiemu za pomoc w uruchomieniu filii na terenie gminy Czerwonak przekazując pomieszczenia na ten cel

czerwiec – procesja Bożego Ciała prowadziła ulicami: Kościelną, Gdyńską, Krótką, Nową do Placu Zielonego, gdzie przy ołtarzu polowym odprawiona zo­stała Msza św.

19 VI – Odpust, sumę odpustową i homilię wygłosił Ks. Dziekan Stanisław Szymkowiak.

13 IX – powracających pielgrzymów z Dąbrówki Kościelnej powitano przy krzyżu na Dziewiczej Górze ufundowanego przez mieszkańców jako wotum wdzięczności za ocalenie przed pożarem, który miał miejsce w sierpniu w Pusz­czy Zielonce niedaleko Dziewiczej Góry / spaliło się wówczas kilkadziesiąt hekta­rów lasu/
17 X –
wizytacja Ks. Bp. Zdzisława Fortuniaka, udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowa­nia, podczas wizytacji Ks. Biskup spotkał się z aktywem parafialnym, z nauczy­cielami, z dziećmi, młodzieżą, a niemowlętom i dzieciom przed­szkolnym udzielił specjalnego błogosławieństwa

1994 rok

marzec – od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy rekolekcje parafialne, prowa­dził o. Stanisław Przepierki – dominikanin z Warszawy

19 IV – zamontowano 7 witraży w formie stylizowanych sakramentów świętych.

17 V – ukończono witraż figuralny na oknie w kruchcie

26 V – syn naszej parafii Paweł Smuszkiewicz w Katedrze Poznańskiej otrzymał z rąk Ks. Abp. Jerzego Stroby święcenia kapłańskie
29 V –
Neoprezbiter odprawił pierwszą Mszę św. udzielając prymicyjnego bło­gosławieństwa wszystkim obecnym na tej uroczystości
11 VI –
Odpust parafialny, sumę odpustową celebrował proboszcz Katedry Mohyleńskiej, Ks. Władysław Blin pracujący na Białorusi. Podczas homilii po­dziękował parafianom za gościnę udzieloną dzieciom z Białorusi w czasie wa­kacji.

sierpień – pierwszy parafialny festyn „Dzień Radości” przy probostwie zgromadził licznie rodziny z naszej parafii, były konkursy indywidualne i ro­dzinne, zabawa dla dzieci i dorosłych, a głównym prowadzącym był ks. Maksy­milian.

1995 rok
2 II /Matki Bożej Gromnicznej/ – po­znański chór „Arion” na Mszy św.

marzec – od 26 trzydniowe rekolekcje prowadzone przez dominikanina z Warszawy, O. Stanisława Przepierkiego
7 IV /piątek/
– Droga Krzyżowa z os. 40 Lecia na Zdroje z krzyżem, który ustawiono na przecięciu się ul. Zdroje z ul. Brzozową i poświęcono, pod przewodnictwem Ks. Mak­symiliana Kamzy /wikariusza/, który w dużej mierze przyczynił się do powstania i realizacji tej inicjatywy /był to jednocześnie ostatni dzień Jego pobytu w naszej parafii po ponad siedmioletniej pracy duszpasterskiej/

10 IV – dekretem władzy duchownej powołany został do pracy w naszej parafii Ks. mgr Zbigniew Uramowski

24 VI– Odpust parafialny, swoją obecnością zaszczycił Ks. Prof. Andrzej Sparty, podczas Mszy św. śpiewał poznański chór „Arion”

9 VII – na Mszy św. śpiewał dziecięcy chór katedralny „Dzieci z Bretanii” z Renons-Francja, następnie spotkanie z miejscowymi parafianami przy ognisku

18 VIII –
od godz. 19.00 przy probostwie parafialny „Dzień Radości” połączony z konkursami, zabawami trwającymi do późnych godzin / Ks. Zbigniew /

14 IX /Podwyższenie Krzyża Świętego/ – na os. 40 Lecia odbyła się uroczystość postawienia i poświęcenia na wzgórzu nowego krzyża z inicjatywy mieszkańców tego osiedla /trzeci krzyż wzniesiony w ostatnim czasie, po krzyżu na Dziewiczej Górze i na Zdrojach/
17 XII –
trzy dniowe rekolekcje adwentowe pro­wadził ks. mgr Bronisław Sroka z zakonu księży Jezuitów

1996 rok

6 I /Święto Trzech Króli/ – spotkanie opłatkowe Duszpasterzy z członkami poszczególnych grup: charyta­tywna, gospodarcza, Wielbicieli Niep. Serca NMP, biblioteczna, zespół śpiewa­czy, plastyczna, synodalna, Al.-Anonu, redakcja „Naszej Winnicy” itp.
2 II– na Mszy św. wystąpił męski chór „Arion”
26 III – Sakramentu Bierzmowania udzielił Ks. Abp Jerzy Stroba
1-3 IV– rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży prowadził Ks. Maksymilian Kamza /były wikariusz/ w asyście sióstr misjonarek z Morawska
14 IV– 15 rocznica pracy duszpasterskie w naszej parafii Ks. Proboszcza Kazimierza Sierpowskiego
31 V – Msza św. koncelebrowana przez kapłanów kursowych Ks. Proboszcza w 39 rocznicę święceń kapłańskich, zjazd koleżeński w Czerwonaku
12 VI – przejazd figury Matki Bożej Fatimskiej przez Czerwonak, przy dworcu samochód „kaplica” na kilka minut zatrzymał się i zgromadzeni mogli przy drzwiach otwartych z bliska oddać cześć i uwielbienie Matce Bożej Fatim­skiej
15 VI – Odpust, sumę odprawił Ks. Leonard Szamań­ski, były proboszcz i dziekan z Wolsztyna.
listopad – w dniach 25,26, 27 triduum rekolekcyjne głoszone przez promotora kultu Miłosierdzia Bożego o. Zdzisława Pałubickiego połączone z intronizacją obrazu Miłosierdzia Bożego, ufundowanego przez naszą parafiankę p. Marię Mo­cydlarz, a wykonanego przez artystę malarza z Poznania p. Hieronima Sobko­wiaka.
listopad -pielgrzymka do Zakopanego z Ks. Zbigniewem Uramowskim, w darze przywie­ziona została z sanktuarium na Krzeptówkach figurka MB Fatimskiej
11 XI – Msza św. za Ojczyznę z udziałem Ks. Mateusza Żarnowieckiego /dyrektora Caritasu /, członków Gminnego Koła ZChN-u, oraz posła do sejmu p. Marcina Libickiego
 
1997 rok

luty –nowe elektroniczne dzwony i elektroniczny zegar, kuranty rozpoczynają dzień melodią „Kiedy ranne”, w południe „Po gó­rach, dolinach”, wieczorem „Apel Jasnogórski”, a zegar wybija pełne godziny od 6.00 do 21.00.
marzec –
rekolekcje wielkopostne dla dzieci prowadził Ks. Ludwik Brodniak i siostry z Morawska
1 do 6 VI
– Misje Parafialne, które przeprowadził 0. Zdzisław Pałubicki

7 VI – Odpust z udziałem kapłanów, którzy obchodzili 30 maja jubileusz 40 rocznicy święceń kapłańskich

29 VI – Ks. Proboszcz Kazimierz Sierpowski żegna naszą parafię, w której duszpasterzował 16 lat. Pogarszający się stan zdrowia – osłabienie wzroku – uniemożliwiają wypełnianie obowiązków duszpasterskich.
1VII –
dekretem Ks. Arcybiskupa Juliusza Paetza Ks. Proboszcz Kazimierz Sierpowski przechodzi na emeryturę.
1 lipiec – dekretem Ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Juliusza Paetza obo­wiązki duszpasterskie w parafii Czerwonak przejmuje


Ks. Dr Wojciech Murkow­ski

od 13 do 23 VII
– ministrancii z Ks. Zbigniewem na wakacjach w Chojnie
lipiec – grudzień – prace na rzecz kościoła

1/ na probostwie zostało wymienione ogrzewanie węglowe na gazowe i konwek­torowe

2/ pomalowane zostało wejście do kościoła i zakrystii, salka parafialna i mieszka­nie na wikariacie

3/ ocieplone zostały styropianem mury na probostwie

4/ wymieniona została radiofonizacja, nowe organy, oświetlenie: 3 zyrandole i 4 kinkiety

5/nowe połączenie wodne probostwa z wikariatem
działania duszpasterskie

1/ Msza św. codzienna została ubogacona homilią

2/ wprowadzone zostały nowe nabożeństwa: we wtorki modlimy się za alkoholików, w czwartki za kapłanów i o powołania kapłańskie, w piątki pół godz. przede Mszą św. adoracja Najśw. Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, w I sobotę miesiąca Msza św. z aktem oddania się Niepokalanemu Sercu NMP.

3/ pielgrzymki z Ks. Zbigniewem do Wambierzyc i Pragi, oraz do Lichenia, Niepokalanowa, Warszawy i Żelazowej Woli

2/ w naszej parafii wakacje spędziły dzieci z terenów objętych powodzią zorgani­zowanych przez nasz Dekanat 

1998 rok

11 I – dzieci ze Szkoły Podstawowej przedstawiły w kościele Jasełka

25 I – podczas Mszy św. odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Gminnego Koła ZChN-u. Mszę św. koncelebrowali: Ks. Kan. Dr Stefan Schudy, wikariusz generalny Archidiecezji poznańskiej, Ks. Kan. Wojciech Ławnicza, kanonik naszego dekanatu i Ks. Kazimierz Tomanek, proboszcz z Owińsk

2 II –
występ chóru poznańskiego „Arion” na Mszy św. wieczornej

6-8 IV –
rekolekcje dla dzieci prowadzili oo. Oblaci z Markowic /Kuja­wy/

30 V –
Sakramentu Bierzmowania udzielił Ks. Abp.Senior Jerzy Stroba

11 VI – Boże Ciało, pierwszy raz procesja nową trasą: ul. Ko­ścielną, Źródlaną i Gdyńską

25 VIII – pożegnanie Ks. Zbigniewa Uramowskiego

25 VIII – dekretem Ks. Abp. Juliusza Paetza obowiązki duszpasterskie w pa­rafii Czerwonak obejmuje Ks. Józef Dutkowiak

październik – listopad
– uroczyste Msze św. z odnowieniem przyrze­czeń i specjalnym błogosławieństwem dla małżonków, którzy obchodzą w tym roku: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 rocznicę ślubu, a następnie miłe spotkanie w salce parafialnej.

24-25 X – w naszej parafii Ks. Paweł Wyszkowski z Ukrainy, Diakon Ojców Oblatów Niepokalanej.

9 XI – spotkanie z OO. Karolem Majsnerem, benedyktynem , specjalistą od spraw rodziny, wychowania, wiary

11 XI – ponad 40 osobowa grupa z Ks. Józefem uczestniczyła w pielgrzymce do Lichenia

21 XI –poświęcenie pomieszczenia grzewczego w piwnicy ko­ścioła przez Ks. Proboszcza

24 XII– W XX lecie parafii, uroczystą Pasterkę odprawił Wikariusz Biskupi Ks. Prof. M. Fąka.

styczeń – grudzień – prace na rzecz kościoła:

1/ nowy dach na kościele /800 m²/ tj. położenie folii, waty mineralnej, krawędzia­ków, łat i 2 papy oraz nowe opierzenia z blachy cynkowej
2/ nowe ogrzewanie na gaz ziemny

3/ malowanie wstępne chóru i wejścia kościoła oraz nowa instalacja elektryczna w tych miejscach

4/ nowa lampa halogenowa nad ołtarzem i przed wejściem do kościoła

5/ nowe dwie lampy przed wikariatem i probostwem z czujnikiem czasowym

wymiana 14 okien na drewniane z potrójną szybą /probostwo/
działania duszpasterskie:

1/ powstała młodzieżowa grupa modlitewna /spotkania w piątki/

2/ cztery osoby uczestniczyły w rekolekcjach oazowych

3/ powstał zespół muzyczny składający się z 15 dziewcząt na czele z Asią Rybak

4/ w czwartki- spotkania z poszczególnymi klasami SP przy ciastku i napojach

5/ grupa charytatywna zbierała ofiary na cele dobroczynne i przygotowała paczki świąteczne dla biednych dzieci w naszej parafii

6/ Wielbicielki Niep. Serca NMP organizowały spotkania dla jubilatów par mał­żeńskich

7/ Matki Różańcowe – spotkania na Mszy św. w I sobotę miesiąca

1999 rok

6 I –odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich
10 I – po Mszy św. dzieci ze szkoły Podstawowej przedstawiły Jasełka,
2 II – tradycyjnie na Mszy św. śpiewał chór „Arion”
marzec – nauki rekolekcyjne przez trzy niedziele głosił Ks. Prof. Jan Kanty Pytel, a w czwartą – O.Marcin od OO.Oblatów
7 V – w piątkowy wieczór wieczór naszej świątyni wystąpił chór z Charkowa „Wiosenne Głosy” przedstawiając 20 utworów różnych kompozytorów, następnie odbyło się spotkanie na salce przy napojach i słodkościach
8 V – wyruszyła z naszej parafii dwoma autokarami pielgrzymka do Liczenia z Ks. Józefem
12 VI – sumę odpustową odprawił Ks. Kan. Jerzy Stachowiak, który po­chodzi z naszej parafii
czerwiec – grupa ministrancka i młodzieżowa z Ks. Józefem przez tydzień wypo­czywała w Zaborówcu
11 XI – kolejny raz grypa pielgrzymkowa z Ks. Józefem udała się do Liche­nia
21 XI – w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata dzieci z kl. II przy­goto­wujące się do I Komunii św. miały poświęcone książeczki do nabożeństwa, a w darze od Ks. Proboszcza otrzymały Pismo Św.
listopad – grudzień – przez 4 niedziele Adwentu parafialne rekolekcje poprowa­dził Ks. Prof. J.K.Pytel
od stycznia do grudnia – sprawy materialne:
1/ ocieplono ściany kościoła, położono tynk
2/ położono nową instalację elektryczną i radiofoniczną wewnątrz i na zewnątrz kościoła
3/ w miejscu jednego pola okiennego zamontowany został witraż patronacki
4/ pomalowana została zakrystia
5/ odrestaurowana została figurka Matki Bożej oraz aniołki w grocie
dokonania duchowe:
1/ dwa razy w tygodniu odbywały się spotkania z dziećmi od kl. III do VIII pod­stawowej i I gimnazjalnej
2/ w każdy piątek- spotkania modlitewnej grupy młodzieżowej
3/ powstała nowa grupa Małych Pomocników Matki Kościoła prowadzone przez Marysię Banasiak
4/ Wielbicielki Niepokalanego serca NMP dbały o kwiaty w kościele i organizo­wały spotkania dla jubilatów par małżeńskich
5/ Matki Różańcowe spotykały się w pierszą sobotę miesiąca na Mszy św.
6/ Koło Radia Maryja spotykało się raz w miesiącu
7/ Czasopismo parafialne „Nasza Winnica” ukazywało się regularnie raz w mie­siącu
2000 rok
6 I – Jasełka w kościele przygotowane przez dzieci z kl. I, III i IV

6 I – spotkanie opłatkowa wszystkich grup duszpasterskich

10 – 13 IV – rekolekcje dla dzieci prowadził Ks. Andrzej Kruś i Ks. Krzysztof Sobkowiak

20 V – z Ks. Józefem rajd rowerowy do Dąbrówki Kościelnej

3 VI – dla młodzieży rajd rowerowy do Czernic

czerwiec –
obóz rekolekcyjny z Ks. Józefem dla ministrantów i młodzieży w Za­borówcu

11 XI – 82 rocznica odzyskania niepodległości, uroczysta Msza św. z występem kwintetu instrumentów dętych z poznańskiej filharmoni, udziałem m.in. przed­stawicieli ZChn-u, ZBOWID-u, władz gminnych na czele z p.Wójtem, z wbija­niem symbolicznych gwoździ do sztandaru ZCHN-u

26 XII – w II Święto Bożego Narodzenia Ks.Abp Juliusz Paetz dokonał poświę­cenia Votum Parafian – witraży okiennych

od stycznia do grudnia – dokonania materialne:

1/ocieplono i otynkowano ściany boczne świątyni

2/zamiana 5-ciu pól okiennych na pola witrażowe, wymiana 44 okien na okna aluminiowe z szybami przeciw włamaniowymi i przykrywającymi witraż w ko­ściele, w ścianach bocznych, szczycie dachu i zakrystii

3/wyłożenie boazerią ścian kościoła, powiększenie prezbiterium, położenie nowej podłogi i schodów oraz przesunięcie ołtarza z lewej wnęki do centrum prezbite­rium, położenie nowej podłogi daglezjowej i podestów na chórze, wymiana drzwi do zakrystii i bocznych świątyni

4/ wymiana ławek na 42 nowe ławki i 12 ław, wymiana 2 konfesjonałów

5/ odnowienie ołtarza, ambony, tabernakulum, wykonanie nowej chrzcielnicy, założenie nowych balasków
dokonania duchowe

1/ rozwija się chórek młodzieżowy liczący 16 osób i powstała schola dziecięca /ok. 30 dzieci/

2/ kwiecień – 10 lecie istnienia czasopisma „Naszej Winnicy”

3/ 26 XII – poświęcenie Wotum Parafian /witraże/, które powstało z inicjatywy Ks. Proboszcza W. Murkowskiego dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, na uroczystość przybył Ks. Abp dr Juliusz Paetz

4/ cotygodniowe spotkania z dziećmi i młodzieżą z poszczególnych klas przy placku i herbacie z konkursem wiedzy religijnej, filmem i przygotowaniem do niedzielnej liturgii Mszy św.

5/ wielkim powodzeniem cieszyły się pielgrzymki: do Lichenia, do Dąbrówki Kościelnej, do Częstochowy

2001 rok
6 I –
tradycyjnie Jasełka i opłatek dla grup parafialnych
26- 28 III
– rekolekcje dla uczniów gimnazjum – Ks. Krzysztof Sobkowiak

2 – 4 IV – rekolekcje dla szkoły podstawowej – Ks. Krzysztof Sobkowiak

kwiecień – przez 4 niedziele Wlk. Postu rekolekcje dla dorosłych wygłosił Ks. Prof. J. Kanty Pytel
20 V –
Jubileusz 25 lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza Wojciecha Murkowskiego. Uroczystą Mszę św. uświetnił chór Arion z Poznania. Kazanie wygłosił Ks. Prof. Jan Kanty Pytel
20 V –
Wielki Jubileusz -700 lecie parafii i 250 lecie kościoła w Kicinie

Ksiądz Kanonik Zbigniew Pawlak jest proboszczem w Kicinie od 22 lat. To nie tylko jubileusz Kicina, ale też Czerwonaka i Koziegłów, dla których ta parafia do 1978 roku była MATKĄ.

23 VI – Odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP, sumę odpustową odprawił Ks. Paweł Smuszkiewicz /syn naszej parafii/
czerwiec – wczasorekolekcje dla 38 uczestników w Zaborówcu /z Ks.Józefem/

2-7 VII – 25 osobowa grupa młodzieży z Ks. Józefem na wakacjach w Białej

17-19 XI – wizytacja parafii J. E. Ks. Dr Zdzisława Fortuniaka

18 XI – udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania przez J. E. Ks. Dr. Zdzi­sława Fortuniaka

24 X – nominacja Ks. Proboszcza Wojciecha Murkowskiego na Kanonika Hono­rowego Kapituły Kolegiackiej w Lesznie przez Arcybiskupa Metropolitę Poznań­skiego Juliusza Paetza
13 XI –
nasz zespół charytatywny stał się zespołem Caritas


od stycznia do grudnia –dokonania materialne:

1/pokrycie całego dachu blachą miedzianą

2/ wykonanie schodów marmurowych prowadzących na chór i cokolika wokół wewnętrznych ścian kościoła

3/ zrobienie nowej podłogi w salce katechetycznej i pokrycie ścian boazerią
dokonania duchowe:

1/sakrament pojednania – codziennie ½ godz. przede Mszą św.

2/ pierwsze soboty miesiąca – śpiewanie godzinek Msza św. z aktem oddanie Niep. Sercu NMP i Różańcem

3/ Adoracja Najśw. Sakramentu ½ godz. przede Mszą św. w każdy piątek
4/ Akcja Katolicka – spotkania co 2-tyg.
5/ Modlitewna grupa młodzieżowa – spotkania w piątki wieczorem

 

2002 rok

6 I – Jasełka / uczniowie kl I i III /
6 I – opłatek grup duszpasterskich z kapłanami
18 – 20 II –
rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej, prowadzili Ks. Andrzej Magdziarz / z parafii św. Marcina/ i palotyn O.Paweł

25 – 27 II – rekolekcje dla gimnazjalistów prowadził Ks. Andrzej Ziółkowski, oraz dzielący się świadectwami Andrzej Budzyński /były lider zepołu rockowego „Armia”/
1 VII –
parafię opuszcza Ks. Wikariusz Józef Dutkowiak
1 VII –
rozpoczęcie pracy duszpasterskiej przez Ks. Krzysztofa Szczepańskiego
8 VI –
Odpust Parafialny – głównym celebransem Ks. Kan. Karol Biniaś
czerwiec – lipiec
– wczasorekolekcje dla dzieci i młodzieży z Ks. Wik. J. Dutkowiakiem   w Zaborówcu a z Ks. Krzysztofem Szczepańskim w rekolekcjach adwentowych w Konarzewie i spotkaniu kanadyjskim z Ojcem Świętym /3os./
14 X –
poświęcenie nowej hali sportowej przez Ks. Proboszcza Wojciecha Murkowskiego

26 X – poświęcenie na Mszy Św. o godz. 11.30 Tryptyku Maryjnego i nowego Krzyża Misyjnego przez J. E. Ks. Abp. Metropolita Poznański Dr Stanisława Gądeckiego

 
W ciągu roku:

1/ Dla młodzieży i dorosłych odbywały się Spotkania z Pismem Świętym tzw. Kręgi Biblijne.
3/ Dzieci miały spotkania religijne z Anią i Marysią w salce w soboty /malowanie, zabawa i śpiew/.
4/ Wielbicielki Serca Maryi organizowały po Mszy św. w salce spotkania z Jubilatami Sakramentu Małżeństwa.
5/ Ministranci – uczestniczyli w wczasorekolekcjach, w turnieju piłkarskim
6/ Zespoły muzyczne: p. Sławka Bosackiego na Mszy św. dla dzieci, a Asi Rybak na młodzieżowej ubogacały liturgię
Dokonania materialne
1/ wznowiono sprzedaż w sklepiku parafialnym prowadzonym przez młodzież
2/ przygotowana została salka do tenisa
3/ zrobiono nowe schody i wejście do kościoła z granitu
5/ wykonano Tryptyk Maryjny i nowy Krzyż Misyjny
6/ wytyczona została działka pod kościół na os. 40 Lecia
7/ zbudowano Grotę z figurą Matki Bożej /ufundowali mieszkańcy osiedla/
8/ odnowiona i pozłocona została zabytkowa monstrancja
9/ Parafia dotuje śniadania dla biednych dzieci
10/ otynkowano i pomalowano fronton kościoła i odnowiono figurkę M. Bożej

2003 rok
1 VI –
spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich
2 II – tygodniowe wakacje ministranckie z Ks. Krzysztofem w Zakopanem
19 – 21 III – rekolekcje dla Gimnazjum prowadził Wik. Ks. Krzysztof Szczepański, na zakończenie odbyło się spotkanie z p. dr Jackiem Pulikowskim
24 –24 III – rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej prowadzone przez Ks. Piotra Koczorowskiego i siostrę Krystianę /parafia św. Józefa z Opalenicy/
11 IV – Droga Krzyżowa ulicami Czerwonaka /od kościoła, aż pod krzyż na os. 40 – Lecia
31 V – pielgrzymka autokarowa z Ks. Wikariuszem do Lichenia
28 VI – Sumę odpustową odprawił Ks. Kan. Piotr Piec
lipiec – sierpień
– ministranci na wakacjach w Zakopanem, oraz na rajdach rowerowych w Ludwikowie i na Dziewiczej Górze
15 VII – pielgrzymka do Częstochowy
7 IX – piesza pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej /ponad 80 osób/
8 IX – pielgrzymka autokarowa do Lubasza /40 osób/
11 XI – Msza św. za Ojczyznę z udziałem Władz Gminy i przedstawicieli ZB
18 XI – Ks. Bp. Zdzisław Fortuniak udzielił Sakramentu Bierzmowania

 

2016 rok
15 listopada odszedł do Pana do nagrodę wieczna ks. kan. Wojciech Murkowski.
4 grudnia – poświecenie kościoła filialnego przez ks. Abpa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego
10 grudnia obowiązki proboszczowskie rozpoczął ks. Tomasz Woźniak
 
2017 rok
– do marca – remont generalny probostwa
– uregulowane zostały zaległości finansowe związane z budową kościoła filialnego
– założenie krat w wejściu głównym kościoła, by można było go wietrzyć 
– w marcu do pomocy duszpasterskiej zostaje skierowany ks. dr Dawid Stelmach
– co tydzień spotkania artystyczne z P. Bożeną
– co tydzień w soboty spotkania artystyczno – ewangelizacyjne z P. Marleną
– w 100 lecie objawień fatimskich co środę zostaje wprowadzona całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu jako duchowe wotum wobec Maryi,
– naprawione zostały schody między kościołem a probostwem,
– w czerwcu 2 Festyn parafialny „Spotkanie u Serca”
– w sierpniu Parafialna Pielgrzymka sanktuariami Europy do Fatimy,
 
2018 rok
– 40 – lecie parafii świętowaliśmy w dniu odpustu parafialnego  i poczas 3 festynu parafialnego
– Parafialna Pielgrzymka do Włoch 
– Parafialna Pielgrzymka na Podhale
– założenie kostki posbrukowej przy probostwie do ul. Świerkowej,
– remont balkonu na probostwie
– montaż otwieranych okien w świetlikach kościoła filialnego,
– dokończenie opłotowania terenu wokól kościoła filialnego,
– nowy relikwiarz do relikwii św. ojca Pio
– wieczór niepodległościowy w 100 -lecie Odzyskania przez Polskę niepodległości
– Misja święta prowadzona przez ojców oblatów Pawła Gomulaka i Marcina Schwarza
– odnowienie drzwi wejściowych i bocznych kościoła parafialnego
 
2019 rok 
– zawiązanie 2 Ekip Notre Dame /wspólnot formacyjnych dla małżeństw/
– generalny remont łazienki na wikariacie
zamontowanie 7 nowych uchylnych okien, aby poprawić wentylację kościoła parafialnego,
– generalny remont wejścia głównego na probostwo
– od lutego wikariuszem parafii zostaje mianowany ks. Bartosz Rojna 
– zakup i budowa nowego żłóbka dla kościoła parafialnego 
– Parafialna Pielgrzymka do Grecji
– Parafialna Pielgrzymka na Podlasie
 
2020 rok
– czas pandemii 
– każdego dnia sprawowana była Msza św., adoracja NS
– Parafialna Pielgrzymka na Roztocze
– generalny remont zakrystii w kościele parafialnym,
– wprowadzenie w czwartki wieczornej adoracji o g. 20:30 do 21:30 z możliwością spowiedzi św.
– konfesjonał zamykany , dar parafii św. Jolanty w Kostrzynie Wlkp.
– zmarł ks. Kan. Kazimierz Sierpowski /proboszcz parafii w latach 1983 do 1997/
 
2021 rok
– odnowienie drzwi wejściowych na wikariat,
– oczyszczenie stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym,
– wymiana okna od strony groty w dolnej kaplicy i montaż drzwi antywłamaniowych w zakrystii
– spotkania synodalne
– odrestaurowanie figury Serca jezusowego przy ul. Źródlanej 
– Parafialna Pielgrzymka na Kaszuby
– Piesza Pielgrzymka do Kicina w roku św. Józefa
– wprowadzenie relikwii św, Jana Pawła II przez ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego  Metropolitę Lwowskiego 
– Nawiedzenie Kopii jasnogórskiej w naszej parafii
 
2022 rok
– wizytacja parafii przez ks. bpa Grzegorza Balcerka
– Parafialna Pielgrzymka na Warmię
– zakup nowego baldachimu
– naprawa dolnej części schodów wejścia głównego do kościoła 
– wykonanie drenażu i odwodnienia wokół sali parafialnej –
– po wybuchu wojny na Ukrainie zbiórka  artykułów dla potrzebujących, 
– przyjęcie do domu parafialnego rodziny z Czerkasy /mama z 3 dzieci od marca i od sierpnia przybył mąż/ 
– wymiana 3 okien w Domu parafialnym i okna w dolnej kaplicy kościoła parafialnego,
– organizowanie przez parafian kawiarenki w niedziel po mszach o g. 10:00 i 11:30 i spotkania z ciekawymi ludźmi 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
WIKARIUSZE W CIĄGU 25 LAT
1. Ks. Zbigniew Szyk – od 1 V 1979r. do 11 VI 1981r.
2. Ks. Włodzimierz Lisek – od 12 VI 1981 do 30 VI 1984r.
3.  Ks. Eugeniusz Kiszka – od 1 VII 1986 r. do 30 VI 1988 r.
4.  Ks. Maksymilian Kamza – od 1 VII 1988 r. do 9 IV 1995 r.
5.  Ks. Zbigniew Uramowski – od 10 IV 1995r do 25 VIII 1998 r.
6.  Ks. Józef Dutkowiak – od 25 VIII 1998r. do 30 VI 2002r.
7.  Ks. Krzysztof Szczepański – od 1 VII 2002 r. do 25 VIII 2007 r.
8.  Ks. Jakub Lechniak – od 25 VIII 2007 r