150-174

150. Przykazanie nowe

D                       G     A       D                   h          A    A7 D

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

D                                                     G  e        G                  A

1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów, a miłości bym nie miał,

D                                          h D    e                       A D

stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący.

2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę i wiarę taką, iżbym góry przenosił,

lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym.

3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność, a ciało swe wystawił na spalenie,

lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

4. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa,

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku.

5. Miłość nie unosi się pychą, ale jest pokorna.

Miłość nie szuka swego, gniewem się nie unosi.

6. Miłość nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą, miłość wszystko zniesie i przetrzyma.

7. Miłość nigdy nie ustaje, zniknie to, co jest cząstkowe,

teraz trwa wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest miłość.

151. Przystąpmy, chwalmy Go!

(D7 )           G                                             h

Przystąpmy, chwalmy Go! Oto Syn Boży, miłości dar!

e                          C           a                   D7

On życie swoje dał nam, bo umiłował nas!

G                                        h

Wznosimy chwały pieśń, jako ofiarę składamy Ci,

e                          a7               D                           G

bo radość, której nie da nikt, Ty, Królu, dajesz nam!

C              ║  a           ║    G                  e

Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go, bo On Królem jest!

a7                   D                      G           D7G

Pieśnią chwały uwielbiajmy Go!  /  2x

152. Radością naszą jesteś Ty

E        H7             E             A                         E

1. Radością naszą jesteś Ty. Radością naszą jesteś Ty.

E        A                       E         A                                 E

O Panie, Tyś zgromadził nas. O Panie, Tyś zgromadził nas.

H7                   E           H7    E

To Ty jednoczysz nas w miłości Twej.

2. To Ty sam wspierasz każdy krok. / 2x

Do Ciebie dąży cały świat.  / 2x

Bo świat spragniony jest miłości Twej.

3. Ty wiesz co znój, Ty wiesz co trud. / 2x

Ty nasze zaufanie masz. / 2x

Bo nie opuszczasz nas w miłości Twej.

4. Więc zostań z nami Panie nasz! / 2x

Twój lud chce słuchać Twoich słów, / 2x

by żyć na każdy dzień w miłości Twej.

5. Ty każ nam zasiąść za Twój stół. / 2x

I daj spożywać chleba dar.  / 2x

Bo Ty jednoczysz nas w miłości Twej.

153. Rozpięty

a                       C     G                                  F       a            E

Ref.: Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie

a                                 C        G                       F                     a      E

Chrystusie, Synu Boga spójrz proszę na ziemię

a                                  F                G                         a

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi

F                                  G                 a                      E7

gdy noc się już kończy, a ranek się budzi

a                                    F                     G                a

Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża

F                     G                                    a                                 E     E7

Do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach

2. Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodujących

modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym.

Spójrz, cierpienia sokole na wszechświat i na ziemię

Na cichy, ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie.

3. A gdy będziesz sądził, Boskie miłosierdzie,

prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę Siebie.

154. Sandały

e                                   D             C                     e

1. Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nieśli wieść radosną,

e                     D                  C                  e

żegnając ich dał swoją moc i mówił tak z miłością:

CDG                          C

Ref.: (O o o) Nie warto na drogę tę

D                             G

Sandałów i płaszcza zabierać.

C    D   G                                C

(Nie, nie, nie) Nie trzeba nam srebra brać,

D                           e

O dach nad głową zabiegać.     / 2x

2. Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata.                                e D C e

Bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest tak bogata.                                e D C e

3. Gdy ukończyli żniwo swe, w ostatnią podróż ruszyli.

patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością śpiewali.

155. Serce wielkie nam daj

cis        Gis               cis     A     H              E                                                                           h Fis h G A Fis

Ref.: Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat.

cis         Gis     cis             Gis                                                 cis                                                                            h Fis h Fis  h

Panie serce nam daj, mężne w walce ze złem.

cis                      A                   H                                  E                                                                                         G  A  D

1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,

cis              A                        H                          E         Gis                                                                G A  D

zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew,

cis                        A                    H                            Gis   cis                                                                        h G A  h

wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,

A                  fis                                       Gis                                                                            G e  Fis

nowy człowiek powstanie w każdym z nas.

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,

wskażą drogi odnowy ludzkich serc,

nowi ludzie przeżyją własne życie,
tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,

w znaku wiary jednocząc cały świat,

nowi ludzie przyniosą ziemi wolność.

Prawda ludzi wyzwoli niszcząc zło.

156. Słuchaj Izraelu

E fis gis fis E

Słuchaj Izraelu, tylko Jahwe jest Bogiem twym.

Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem, (…)

Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą, (…)

Kochaj Pana Boga swego całym umysłem, (…)

Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem (…).

157.  Słuchaj Izraelu, słuchaj

e        G         D                              e

1. Słuchaj Izraelu, słuchaj moich słów,

e                G                        D                 e

słuchaj cała Ziemio co zamierza Bóg

a                  D          G           e

Z Maryi Dziewicy  narodzi się Syn.

C                                               D                   G                                           E7

Zbawca świata, Odkupiciel, Jezus Chrystus, Król

a                     D                        G                 e

Z Maryi Dziewicy narodzi się Syn,

C                                D           e

Zbawca świata, Odkupiciel

2. Słuchaj Izraelu, słuchaj moich słów                                                          e          G         D         e

Z niewoli Egipskiej wyzwolił cię Bóg                                                          e          G         D         e

W ten nieznany jeszcze, choć szczęśliwy kraj                                              a          D         G         e

W swoim prawie, w swoim trudzie Izraelu trwaj                             C         D         G         E7

W ten nieznany jeszcze, choć szczęśliwy kraj                                              a          D         G         e

W swoim prawie, trudzie trwaj                                                                    C         D         e

3. Nad brzegi Jordanu przybył wielki lud

Przyjąć chrzest Proroka, słuchać Jego słów

Jam niegodny sługa, po mnie przyjdzie On

Zbawca świata, Odkupiciel, Jezus Chrystus, Król

Jam niegodny sługa, po mnie przyjdzie On

Zbawca świata, Odkupiciel

158. Stańmy radośnie

D                                        h                                                         D

Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że Je.zus Królem jest

A                                                                                                   D                 G                 D

Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że Je.zus Królem jest.

D                                                                                                    fis               D

Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że Je.zus Królem jest,

A                                       e      A            D

Że Jezus Chrystus Królem królów jest!

159. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego

C             G           a               C     F            C             G G7

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości,

C             G                  a               C      F    C          G  C

a wszystko inne będzie wam przydane. Alleluja, alleluja!

160. Śpiewaj Córo Syjonu

H7                        e                   D                         H7

Ref.: Śpiewaj, śpiewaj Córo Syjonu, krzycz z radości Izraelu,

e                       D      H7          e

Ciesz się, wesel z całego serca Córo Yerushalaim!

a              H7                    a                   H7

1. Pan usunął z twego domu nieprzyjaciół twych.

e                D                           a                                  H7

Izraela Pan pośród ciebie jest, zniszczył wszelkie zło i króluje sam!

2. Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, wzmocnij ręce swe.

Syjonie nie bój się, Mocarz zbawi cię, radości wzniesie krzyk, odnowi miłość Swą!

161. Święte Imię Jezus

G                            C  D        G                    C  D                                                                          E A HE A H

Święte Imię Jezus, święte Imię Jezus

e                                    A                                                                                                  cis fis

Jest na ustach mych i w sercu mym,

C                                            D                                                                                       A H

w mocy Ducha uwielbiam Cię.  / 2x

e                                                           H                                                                           cis Gis

Nie ma w innym zbawienia,

G                                                     A                                                                                             cis Fis

gdyż nie dano nam ludziom

C                                                                                   D         G C G                    A H7 / H7 E

innego Imienia, w Nim Zbawienie jest.   / 2x

162. Świętemu Bogu oddaj cześć

F                    C                              d                      a

Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną z serca śpiewaj pieśń,

B                 F                           (g) C

Jezusa, Syna swego, Bóg darował nam.   / 2x

F             a         d            g

W Nim słaby mocnym staje się,

C      (B C)       F                 d

Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest,

g                 C / F

Gdyż wszystko dał nam Bóg.   / 2x

163. Święty jest nasz Pan

G            e           h

1. Święty, Święty, Święty jest nasz Pan

C                    a                        D D7

Święty jest nasz Pan Wszechmogący.

C             H7        e             a D

Który był, który jest i który przychodzi,

G          e          a        D7          G

Święty, Święty, Święty jest nasz Pan.

2. Godzien, godzien, godzien jest Baranek,

godzien jest Baranek zabity,

który był, który jest i który przychodzi,

Godzien, godzien, godzien jest Baranek.

3. Jezus, Jezus, Jezus Panem jest,

Jezus Panem jest wszechmogącym,

który był, który jest i który przychodzi,

Jezus, Jezus, Jezus Panem jest.

164. Święty Pan Zastępów jest

C        (a)           G C  F          d          G (G7)

Święty, Święty, Święty Pan Zastępów jest  / 2x

C                C7                   F

Cała ziemia jest pełna Jego chwały,

D              D7                   G

cała ziemia jest pełna Jego chwały,

E               E7                     a

cała ziemia jest pełna Jego chwały,

F     G            C

Święty jest nasz Pan!

165. Ta krew

E                                      A

Ta krew z grzechu obmywa nas

H 7                       A           H7

Ta krew czyni nas bielszym od śniegu

E                                       A

Ta krew z grzechu obmywa nas,

H7                                        E

To jest Baranka święta krew.

E       H 7      A         H7

Jego krew, święta krew          /2x

E               (AE)

Z Golgoty.

166. Tchnij moc

e                             C                                   h                                              e

Tchnij moc, tchnij miłość, i przenikaj życie me / 2x

a                                e

1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć,

a                                    e

Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć,

a                                             e                                  C     D

I z całej siły swej oddaję Ci cześć, o Panie mój

2. Bo całym sercem swym uwielbiać Cię chcę

Bo każdą myślą swą uwielbiać Cię chcę

I z całej siły swej uwielbiać Cię chcę, o Panie mój

3. Bo całym sercem chcę, odnaleźć Twą twarz

Bo każdą myślą chcę odnaleźć Twą twarz

I z całej siły chcę odnaleźć Twą twarz, o Panie mój

167. To przykazanie

C      a             d          G

To przykazanie Ja dziś daję wam,

C          a             d              G

byście się miłowali, jak Ja miłuję was,

C            a         d G           C C7

byście się miłowali, jak Ja miłuję was.

F            G       C                    a

A wtedy wszyscy poznają, żeście moi,

d            G                C         C7

gdy miłość wzajemną mieć będziecie.  / 2x

168. Tobie chór Aniołów

D                                                                          h                                                              E cis

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń,

G                                 A                                                                                                                  AH

Chwała Barankowi

G                        h                     G                                                                                        A cis A

Alleluja, alleluja, alleluja

e                      A                                                                                                                              fis H

Chwała i cześć.

169. Trójco Święta

G                           a                       G

1. Duchu Święty do nas przyjdź

dotknij w sercach naszych ran

uzdrów je miłością Swą

Pokój w serca nasze wlej

2. Królu życia do nas przyjdź

niech Twój krzyż jaśnieje w nas

łaską Swoją ulecz nas

ogień niech zapłonie dziś.

3. Ojcze Stwórco świata przyjdź

niech Twój obraz żyje w nas

przyjdź i ześlij Ducha nam

niech umocni życie w nas.

170. Twoja miłość

hAh

h            A             G         A                   h

Jesteś blisko mnie, tęsknie za Duchem Twym,

A                   G        A                h

Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi.

A              h

Przychodzisz jak ciepły wiatr,

A                C    Fis

Otwieram się i czuję znów, że

h                           A

Twoja miłość jak ciepły deszcz,

h                         G         A            D

Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia,

A

Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry

G                   h    A       h

Święty Duch ogarnia mnie                 GAh

171. Twym rękom o  Panie

e                                                 a                             D

Twym rękom o Panie powierzam swój los,

G                                  C           a                       H

przyjmij mnie, wysłuchaj mnie.

e                                    a                                        D

Twym rękom o Panie powierzam swój los,

e              a   H          e

przyjdź i drogę mi wskaż.

172. Ty jesteś Bogiem mym

A                                D  A       D       A                  fis                                           D GD G D G

Ref.: Ty jesteś Bogiem mym, Ty jesteś radością mą,

E                         D  E                                                                                                                     h GA

uwielbiam Cię, Panie.  / 2x

A                                          D                                      A                                                                         D G D

1. Połóż mnie jak pieczęć na Twym sercu,

D                                                       A                                                                                                G D

jak pieczęć na Twoim ramieniu,

C                           G                                                                                          C e

bo jak śmierć potężna jest miłość,

D                                                E D E E7                                                                              G A e A

a zazdrość Jej nieprzejednana.

2. Nie lękam się, bo Ty mnie wybawiłeś,                   A D A

wezwałeś po imieniu, jam Twój,                                        D A

gdzie pójdę, tam Ty będziesz ze mną,                               C G

bo Ty jesteś Jahwe, mój Bóg.                                            D EDEE7

3. Rozważmy, oceńmy swe drogi,

powróćmy do Boga, Jahwe,

wraz z dłońmi, wznieśmy i serca

do Boga naszego w niebiosach.

173. Ty tylko mnie poprowadź

G                                        C                                                                                                                                  DG

1. Gdy drogi pomyli los zły

D                                 h                                                                                                                                                      AD

Gdy oczy mgła zasnuje

C                                    D          G                                                                                      GAD

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się

A kiedy gniew świat Ci przysłoni                 G  C                                                   DG

I zazdrość jak chwast zakiełkuje                               D  h                                                    AD

Miej w sobie tę ufność,          nie lękaj się                 C  D G                                                          GAD

C                                     D                                                                           GA

Ref.: Ty tylko mnie poprowadź

G                                    H            e                                                                          DAh

Tobie powierzam mą drogę

C                                  D                      G                 (G7 1x)                                   GAD

Ty tylko mnie poprowadź Panie mój  /2x

2. Prowadź jak Jego prowadzisz

Przez drogi najprostsze z możliwych

I pokaż mi jedną, tę jedną z nich.

A kiedy już głos Twój usłyszę

I karmić się będę nim co dzień.

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

174. Tylko Ciebie pragnę

G                                            C                           G

Tylko Ciebie pragnę, Panie mój,

C                             D G

Gdy jestem z Tobą, nie cieszy ziemia mnie.

C                                   G       C                       G

Moje ciało i serce często słabe są,

C                                   G                      D     C         D7

Jednak Boże mój, Tyś jest opoką mą.

C  G                                    C    G

/ Bóg jest opoką mą, Bóg jest opoką mą,

C               e                                                      a D                             C G

Bóg jest opoką mą i moim Panem na wieki /2x    na wieki.

Jedna odpowiedź do “150-174”

  1. a to jest żywcem nasz starołęcki śpiewnik:) dobrze, że gdzie indziej też się przydaje:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.